Sherbime Kontabiliteti Tirane

Sherbime Profesionale Data: 28/01/2019 13:18

5,000 Leke


Pagesa 5,000 Leke
Qyteti - Zona Tirane - Komuna e parisit/Stadiumi Dinamo
Adresa Komuna e Parisit, Tirana, Albania
Lexime 442

Pershendetje!

Ju informojme se ofrohen sherbime kontabiliteti nga Kontabilisti i Miratuar Z. Gani Hoda

Zyra jone ndodhet ne Tirane.

Sherbimet jane kryesisht ne fushen e mbajtjes se Kontabilitetit, kryesisht marredheniet me Tatim-Taksat per te gjitha llojet e bizneseve si:

1- Biznese te Vogla pa TVSH me nje xhiro vjetore 0-2.000.000 leke/vit duke ju bere deklarimet mujore per Liste Pagesat, Sigurimet, Tatim ne Burim, te punesuar dhe te larguar sa here qe kane te tilla raste, duke perfshire printimin e pagesave dhe njoftimin me telefon nje jave perpara se te perfundoje afati i pagesave si dhe Deklaraten vjetore te Tatim-Fitimit, Bilancin sipas SKK-15 per keto lloje biznesesh bazuar ne arketimet-shitjet me Kase dhe pagesat e bera.

2- Biznese te Vogla pa TVSH me nje xhiro vjetore nga 2.000.000-5.000.000 leke duke ju bere sherbimet si per rastin e pare plus Deklaraten vjetore te Tatim Fitimit-Bilancin sipas te drejtave dhe detyrimeve bazuar ne Xhiron vjetore si dhe ne faturat e blerjes qe sjell vete subjekti per gjithe vitin ushtrimor, bazuar ne SKK-15 per Mikronjesite. Kuota mujore/vjetore ndryshon nga rasti i pare.

3- Biznese te Vogla me TVSH me xhiro vjetore 5.000.000-14.000.000 leke te cilesuara dhe keto si Mikronjesi por qe kerkojne mbajtje kontabiliteti mujore, kerkojne vec deklarimeve te lartpermendura dhe rregjistrime kronologjike te faturave te blerjes dhe te shitjes, Liber blerje dhe Liber shitje dhe me kryesorja deklarimi-llogaritja dhe printimi i TVSH e cila duhet te deklarohet-printohet dhe paguhet para dates 14. Keto lloje biznesi kane kuota mujore per mbajtjen e Kontabilitetit si dhe nje kuote vjetore per Bilancin.

4- Mbajtje Kontabiliteti dhe llogarie per Shtet per cdo lloj SHPK kundrejt te gjithe dokumentacionit te sjelle nga vete perfaqesuesit e Subjektit-deklarimet mujore per Liste Pagesa, te Punesuar-Larguar,Sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore, Libra blerje dhe Shitje, TVSH, printimi i cdo lloji pagese, Kontratat e Punes, Deklarimet ne Zyren e Punesimit dhe Inspektoriatin Shteteror te Punes, Konsulence tatimore e fiskale, Bilencin vjetor, dorezimin elektronik te Bilancit dhe Pasqyrave Financiare ne Drejtorin e Tatimeve dhe ne portalin qeveritar e-Albania prane QKR dhe QKB.

5- Mbajtje Kontabiliteti kryesisht marredheniet me Shtetin per subjekte te rregjistruara si SHA, OJQ, Fondacione te ndryshme me dhe pa TVSH kundrejt tarifave qe bien dakord midis paleve.

Shenim: Tarifa eshte mujore dhe ndryshon ne varesi te kompanise/biznesit.

Te interesuarit te kontaktojne ne adresen elektronike : anihoda@gmail.com ose ne nr. cel. [b][/b]

Ju faleminderit!