ofrojme sherbimet financiare Tirane

Sherbime Profesionale Data: 22/02/2021 12:26 Post Id: 308102


extra info
Pagesa 5,000 Leke
Qyteti - Zona Tirane - Don Bosko
Adresa Rruga Don Bosko, Tirana, Albania
Lexime 19

Ofrojme sherbimet financiare si:
-Mbyllje Bilanci (pregatitje te pasqyrave financiare vjetore) ne perputhje me Standartet e Kontabilitetit.
-Organizim i kontabilitetit me programe kompjuterike financiare “FINANCA 5 ” dhe "ALPHA WEB"
-Deklarimin elektronik (on-line) te Listepagesave, Sigurimeve Shoqerore, TAP, te TVSH-se, te Librave te Blerjeve dhe Librave te Shitjeve.
-Perfaqesim ne marredheniet me Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve.
-Perfaqesim ne marredheniet me ISSH dhe Zyren e Punes.
-Perfaqesim ne marredheniet me QKR (regjistrim biznesi, ndryshim statusi, mbyllje aktiviteti).
-Perfaqesim ne marredheniet me QKL ( regjistrim biznesi, pergatitje dokumentacioni ne perputhje me kerkesat e percaktuara nga institucioni etj ).
-Pergatitje dokumentash per pjesemarrje ne tender ( prokurime publike )