Sherbime Konsulence Financiare Per Te Gjitha Llojet Bizneseve Tirane

Sherbime dhe konsulence financiare per te gjitha llojet bizneseve

-Regjistrim i faturave te blerjeve dhe shitjeve;
-Perpilimi dhe deklarimi i librave te shitjes dhe blerjes;
-Pergatitja dhe deklarimi i formularit te TVSH-se;
-Pergatitja dhe deklarimi i formularit te Sig. Shoqerore dhe Shendetesore;
-Perpunimi i dokumentacionit mbi Tatim-fitimin
-Pergatitja e pasqyrave financiare mujore dhe vjetore.


Cmimet variojne ne varesi te sherbimeve te kerkuara.

Sherbime konsulence financiare per te gjitha llojet bizneseve logo-big.png (Format Kb)

Njoftime te Ngjashme