Shpallje per konkurim per pranim ne strukturat e Hetimit Tatimor Tirane

Oferta - Njoftime Pune Data: 13/09/2019 14:25

60,000 Leke

Announcement for competition for admission to tax investigation structures


Pagesa 60,000 Leke
Pozicioni Hetimi Tatimor
Arsimi Profesionale
Mosha E Pa Percaktuar
Qyteti - Zona Tirane - Blloku/Liqeni Artificial
Adresa Drejtoria e Tatimeve
Lexime 1753

Shpallje per konkurrim per pranim ne strukturat e hetimit tatimor

Ne zbatim te Ligjit Nr. 9920, date 19.05.2008 "Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise'', i ndryshuar, Udhezimit nr.24, date 02.09.2008 i ndryshuar “Per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise”, Ligjit nr. 7961, date 12.7.1995 “Kodi i Punes i Republikes te Shqiperise”, i ndryshuar, Rregullores “Per percaktimin e procedurave te rekrutimit, emerimit, vleresimit dhe marrjen e masave disiplinore per punonjesit e strukturave te hetimit tatimor”, miratuar me Urdher te Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve nr. 65, date 04.10.2017, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, ndryshuar me Urdhrin nr. 65/2, date 14.05.2019 te Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve, ju njofton hapjen e procedures per konkurim per pranim ne strukturat e hetimit tatimor, ne Drejtorine e Hetimit Tatimor, Rajoni Jugor, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, per grupin e pozicioneve:

1 (nje) pozicion Inspektor Hetimi ne Sektorin e Hetimit Tatimor ne Drejtorine e Hetimit Tatimor - Rajoni Jugor, kategoria e pages IV-a;

2 (dy) pozicione Inspektor ne Zyren e Veprimeve ne Terren dhe Masave Administrative, ne Sektorin e Monitorimit Territorial, ne Drejtorine e Hetimit Tatimor – Rajoni Jugor, kategoria e pages IV-a;

6 (gjashte) pozicione pozicione Inspektor ne Zyren e Veprimeve ne Terren dhe Masave Administrative, ne Sektorin e Monitorimit Territorial, ne Drejtorine e Hetimit Tatimor – Rajoni Jugor, kategoria e pages IV-b.
Kriteret e pergjithshme e te posacme:


Per pranimin ne strukturat e hetimit tatimor, nje kandidat duhet te plotesoje kerkesat e pergjithshme si me poshte:

a) te jete shtetas shqiptar;
b) te kete zotesi te plote per te vepruar;
c) te zoteroje gjuhen shqipe, te shkruar dhe te folur;
c) te jete ne kushte shendetesore qe e lejojne te kryeje detyren perkatese;
d) te mos jete i denuar me vendim te formes se prere per kryerjen e nje krimi apo per kryerjen e nje kundervajtjeje penale me dashje;
dh) ndaj tij te mos jete marre masa disiplinore e largimit nga puna, qe nuk eshte shuar deri ne momentin e aplikimit;
e) te plotesoje kerkesat e posacme per nivelin e arsimit, pervojes dhe kerkesat e tjera te posacme sipas pozicionin perkates.

Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e posacme si vijon:

- Inspektor Hetimi ne Sektorin e Hetimit Tatimor, kategoria e pages IV-a - duhet te zoteroje minimalisht diplome Master Profesional, ne Shkenca Ekonomike, Juridike ose Inxhinierike dhe te kete jo me pak se 1 vit pervoje pune ne profesion.

- Inspektor ne Zyren e Veprimeve ne Terren dhe Masave Administrative, ne Sektorin e Monitorimit Territorial, kategoria e pages IV-a - duhet te zoteroje minimalisht diplome Bachelor, ne Shkenca Ekonomike ose Juridike dhe te kete jo me pak se 1 vit pervoje pune ne profesion.

- Inspektor ne Zyren e Veprimeve ne Terren dhe Masave Administrative, ne Sektorin e Monitorimit Territorial, kategoria e pages IV-b - duhet te zoteroje minimalisht diplome Bachelor, ne Shkenca Ekonomike/Juridike/Shoqerore ose Ekzakte.

Dokumentacioni, menyra dhe afati i dorezimit

Kandidatet qe aplikojne duhet te dorezojne dokumentat si me poshte:Kerkese/leter interesi, ku te percaktohen nder te tjera, gjeneralitetet si dhe pika kontakti (Datelindje, Vendlindje, Atesi, Amesi, Adrese e-mail, Tel)
Jeteshkrim
Diplome dhe liste e notave (per te gjitha ciklet e studimeve te larta te perfunduara), per diplomat e marra jashte Republikes se Shqiperise te percillet njehsimi nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise;
Fotokopje te librezes se punes (te gjitha faqet qe vertetojne eksperiencen ne pune);
Fotokopje te leternjoftimit (ID);
Vertetim te gjendjes shendetesore (raport mjeko – ligjor);
Vertetim te gjendjes gjyqesore, leshuar nga institucionet kompetente, i cili duhet te jete i muajit te aplikimit;
Cdo dokumentacion tjeter qe verteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtese, vleresimet pozitive apo te tjera te permendura ne jeteshkrimin tuaj;
Dorezimi i te gjitha dokumentave te cituara me siper do te behet ne menyre elektronike, ne adresen e e-mail rekrutime@tatime.gov.al, dokumentacioni duhet te jete i skanuar ne format PDF si dhe shoqeruar me nje liste dokumentacioni dhe nje kerkese per aplikim.

Afati per dergimin e dokumentave eshte data 15.08.2019, ora 00.00. Cdo aplikant i cili brenda afatit te percaktuar, nuk dergon te gjithe dokumentacionin e kerkuar, humbet automatikisht, te drejten e vijimit te fazave te konkurimit.

Rezultatet per fazen e verifikimit paraprak


Pas dates 20.08.2019, ne faqen zyrtare te internetit te DPT, do te shpallet lista e kandidateve qe plotesojne kerkesat e posacme, si edhe data, vendi dhe ora e sakte, ku do te zhvillohet testimi me shkrim.

Fushat e njohurive mbi te cilat do te zhvillohet testimi dhe intervista

Kandidatet do te testohen ne lidhje me:

- Njohurite mbi Ligjin Nr. 9920, date 19.05.2008 "Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise'', i ndryshuar;

- Njohurite mbi Ligjin nr. 7895, date 27.1.1995, "Kodi Penal i Republikes se Shqiperise", i ndryshuar;

- Njohurite mbi Kodin e Procedurave Administrative ne Republiken e Shqiperise;

- Njohurite mbi Ligjin nr. 8457, date 11.02.1999 “Per informacionin e klasifikuar sekret shteteror”, i ndryshuar;

- Njohurite mbi Ligjin Nr. 92/2014 "Per tatimin mbi vleren e shtuar";

- Njohurite mbi Ligjin Nr. 8438, date 28.12.1998 "Per tatimin mbi te ardhurat" i ndryshuar; - Njohurite mbi Ligjin Nr. 9136, date 11.09.2003 "Per mbledhjen e kontributeve te detyrimeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore", i ndryshuar;

- Njohurite mbi Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.400, date 22.04.2009 “Per detyrat dhe funksionet e Drejtorise se Hetimit Tatimor”;

Menyra e vleresimit te kandidateve

Kandidatet do te vleresohen ne lidhje me:

a - testimin me shkrim, deri ne 70 pike;
b - intervisten e strukturuar me goje deri ne 30 pike;

Perzgjedhja dhe komunikimi me aplikantet

Kandidatet e kualifikuar per vazhdimin e fazes se dyte te konkurimit, intervistes me goje te strukturuar, do te njoftohen per daten dhe oren e zhvillimit vetem nepermjet faqes zyrtare te internetit te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve.

Pas seleksionimit/kualifikimit do te kontaktohen vetem kandidatet e perzgjedhur.
Afati i fundit i aplikimit: 15/08/2019 00:00