Oferta Pune Tirane

Kompania Economic Development & Consulting ” shpk. eshte njera nder kompanite me te medha ne sektorin e nderjmetesimeve ne fushen e ekonomis me prioritet ne departamentin e bujqesis dhe te tjera.
Per momentin, kompania e zhvillon aktivitetin e saj ne Kosove,Maqedoni dhe se fundi edhe ne Shqiperi.
Per permbushjen e nevojave per staf punues ne Njesine e re ne Tirane,Kukes,Divjak per:
Shofer (3 pozita);
Recepsionist/e (3 pozita);
Zyrtar/e prites ( 9 pozita);
Analist/e ( 6 pozita);
Auditor/e (6 pozita);
Menaxher/e ( 3 pozita);
Drjetor/eshe (1 pozite);

Kualifikimet per Shofer dhe Recepsioniste/e
Kandidatet e interesuar duhet te kene te kryer se paku shkollen e mesme;
Preferohet eksperienca e punes ne pozitat qe aplikohet.

Kualifimet per zyrtare/e - Auditore/e - Menaxher/e - Drejtor/eshe
Bachelor,Master,phd ne administrim biznesi,ekonomi,juridik,agronomi ose fushat e ngjashme;
Pervoje e deshmuar si zyrtare/e - Auditore/e - Menaxher/e - Drejtor/eshe ose ne pozita te tjera menaxheriale (preferohen 1+ vite pervoje 3+(vetem per poziten Drejtor/eshe);
Pervoje ne zhvillimin e strategjive fitimprurese dhe implementimin e vizionit;
Aftesi per te kuptuar mire parimet e financimit te korporatave dhe parimeve te menaxhimit te performances;
Aftesi mbi vlersimet e arsyeshme dhe te drejta rreth shperndarjes se grandeve
Njohuri mbi funksionet e ndryshme te biznesit si marketingu, PR, financa etj.;
Njohuri mbi profitin dhe humbjen, bilancin dhe menaxhimin e rrjedhes se parave, dhe financave te pergjithshme dhe buxhetimit;
Njohuri te thella mbi qeverisjen e korporatave dhe praktikave me te mira te menaxhimit ne pergjithesi;
Mentalitet sipermarres me shkathtesi te jashtezakonshme organizative dhe aftesi drejtuese;
Aftesi analitike dhe shkathesi ne zgjidhjen e problemeve;
Shkathesi te shkelqyeshme komunikimi dhe aftesi te te folurit publik;
Njohuri te shkelqyeshme te gjuhes angleze, (njohja e nje prej gjuheve lokale/rajonale do te konsiderohet si aset);
Aftesi per te ndertuar konsensus dhe marredhenie mes ekzekutiveve, partnereve dhe punetoreve;
Njohuri lidhur me burimet njerezore dhe personelin menaxhues;
Shkathtesi te deshmuara negocijimi;
Aftesi per te kuptuar problemet e reja shpejt dhe per te ndermarre vendime te menqura;
Aftesi per te inspiruar vetebesim dhe per te krijuar besueshmeri;
Aftesi per te punuar nen presion, si dhe per te planifikuar ne menyre efektive ngarkesat personale te punes dhe per te deleguar;
Pervoje ne TI dhe kultura te kualitetit me te larte te kompanive ne fushen e teknologjise (nje perparesi).

Detyrat dhe pergjegjesit
Zhvillimi i strategjive biznesore te kualitetit te larte, politikave operacionale dhe planeve strategjike duke siguruar perputhshmeri me objektivat afatshkurtera dhe afatgjata;
Zhvillimi i nje sistemi monitorues dhe vleresues te ED&C-se se strategjise se organizates dhe implementimin e planeve te tyre perkatese te aksionit;
Zhvillimi i kultures se kompanise dhe vizionit te pergjithshem te kompanise;
Dizajnimin e organogramit te rishikuar te organizates me role dhe pergjegjesi te qarta (te bashkerenditur me strategjine e re);
Udheheqe dhe motivoje vartesit per te avancuar angazhimin e punojnesve, dhe per te zhvilluar nje ekip menaxherial me performance te larte;
Mbikqyre te gjitha operacionet dhe aktivitetet e biznesit per t’u siguruar qe arrijne rezultatet e deshiruara dhe jane konsistente me strategjine dhe misionin e pergjithshem;
Ben vendime investimi me cilesi te larte per te avancuar biznesin dhe rritur profitin;
Fuqizon respektimin e udhezimeve ligjore dhe politikave te brendshme per te mirembajtur ligjshmerine e kompanise dhe etikat biznesore;
Mbikqyre aktivitetin fiskal te kompanise, perfshire ketu buxhetimin, raportimin dhe auditimin;
Rishikon raportet financiare dhe jo financiare per hartimin e zgjidhjeve dhe permiresimeve;
Nderton marredhenie te bazuara ne besim me partneret kyq dhe palet me interes, si dhe funksionon si pike kontakti per palet e rendesishme te interesit;
Analizon situatat problematike dhe ndodhite, dhe ofron zgjidhje per ta siguruar mbijetesen dhe rritjen e kompanise;
Mirembane njohuri te thelle rreth tregjeve dhe industrise se kompanise;
Ofron udheheqesi inspiruese pergjate tere kompanise;
Raporton tek bordi i drejtoreve dhe i mbane ata vazhdimisht dhe me kohe te informuar (vetem per poziten Drejtor/eshe);;
Punon me bordin ekzekutiv per te percaktuar vlerat dhe misionin dhe planifikon per synimet afatshkurtera dhe afatgjata (vetem per poziten Drejtor/eshe);;
Vepron si zedhenesi kryesor per kompanine (vetem per poziten Drejtor/eshe);;
Krijon nje ambient qe promovon performance te larte dhe moral pozitiv;
Punon me aktore te larte, zyrtarin kryesor financiar, zyrtarin kryesor operativ dhe drejtuesit e tjere;
Sigurohet qe te gjitha dokumentet ligjore dhe rregullative jane dorezuar/protokoluar dhe monitoron perputhshmerine me ligjet dhe rregullat (vetem per poziten Menaxher/e Drejtor/eshe);
Identifikon dhe adreson problemet dhe mundesite per kompanine;
Krijon aleanca dhe partneritete me organizatat e tjera (vetem per poziten Drejtor/eshe);;
Mbikqyre operacionet ditore te kompanise (vetem per poziten Menaxher/e Drejtor/eshe);
Punon per se afermi me departamentin e burimeve njerezore per te siguruar rekrutim kualitativ te anetareve te ri te stafit kur eshte e nevojshme/sipas nevojes.

Si mund te aplikohet

Kandidatet e interesuar per punesim duhet te dergojn CV-te dhe Leter motivuese nga Data 20.07.2018 deri me daten 31.07.2018 ne email adresen aplikoedc@hotmail.com
Verejtje: Ju lutem nw CV te shkruani poziten dhe vendin per te cilin aplikoni.
Vetem kandidatet e perzgjedhur do te ftohen per fazat e metejme te intervistimit.

Njoftime te Ngjashme