Ofrohet vend pune Inxhinjer mekanik / profili HVAC, termoteknike, energjitike. Paga shume e mire Tirane

Oferta - Njoftime Pune Data: 24/06/2020 00:17

100,000 Leke

 • Ofrohet vend pune Inxhinjer mekanik / profili HVAC, termoteknike, energjitike. Paga shume e mire
 • Ofrohet vend pune Inxhinjer mekanik / profili HVAC, termoteknike, energjitike. Paga shume e mire
 • Ofrohet vend pune Inxhinjer mekanik / profili HVAC, termoteknike, energjitike. Paga shume e mire
 • Ofrohet vend pune Inxhinjer mekanik / profili HVAC, termoteknike, energjitike. Paga shume e mire
 • Ofrohet vend pune Inxhinjer mekanik / profili HVAC, termoteknike, energjitike. Paga shume e mire
 • Ofrohet vend pune Inxhinjer mekanik / profili HVAC, termoteknike, energjitike. Paga shume e mire

New job positions

Job position description: Management and follow-up of all stages of implementation of a Mechanical Project. Coordinate all mechanical works services during the bidding phase, as well as during project implementation at a site or multi-site; Monitor the installation of all mechanical systems (HVAC, FF, PLUMBING) included in the project; To plan, organize, and manage human resources and work to stay within the budget and to successfully complete the project; Tasks to prepare bids for mechanical works (HVAC), from project idea to implementation and project delivery; To plan, organize and monitor the work of the technicians and ensure that all works are being carried out according to the requirements of the investors; To prepare and coordinate all the parameters set out in the project; To review and draft the costs of mechanical installations by preparing the total estimate; Coordinate work between different installer groups; Prepare and monitor the graphic of the implementation of mechanical works; Qualifications Qualifications Completed high school in Mechanical Engineering profile. Preference for Thermocouple Profile, Energy. Have previous experience of not less than 3 years as Mechanical Engineer in HVAC, FF, PLUMBING ETC; Have knowledge of the processes and materials involved in a mechanical plant, as well as project management; Experience AutoCAD bi-dimensional, Exclel, Word, professional software, and ability to read projects and specifications; Knowledge in drafting contracts for entrepreneurship for electro-mechanical installations; Good coordination skills in mechanical, sanitary, ventilation, cooling techniques etc; Competent skills in sketching, accurate programming, installation and testing of mechanical systems; Very good communication skills; Good knowledge of English (spoken and written); Italian language advantage. Vehicle driving license (class B); Preferably age up to 35 years. Application deadline: April 30, 2019. Interested persons send CV at email address tech1@comfort.al and a contact phone number (*). * Only selected candidates will be contacted. * Comfort shpk assumes that the data of the candidates are treated in full confidentiality.


Pagesa 100,000 Leke
Pozicioni inxhinjer mekanik/ profili termoteknike, mjedis, energjitike
Arsimi Master
Mosha 30-40 Vjece
Qyteti - Zona Tirane - Ministria e jashte/Pazari i ri/Shkolla e kuqe
Adresa Rruga Hoxha Tahsim, Tirana, Albania
Lexime 2648

Pershkrimi Pozicioni i punes: Menaxhimi dhe Ndjekia e te gjithe fazave te Implementimit te nje projekti Mekanik. Te koordinoj te gjitha punimet / sherbimet mekanike, gjate fazes se ofertes , si edhe gjate zbatimit te projektit ne nje kantier ose ne shume kantiere; Te mbikqyr instalimin e te gjitha sistemeve mekanike (HVAC, FF, PLUMBING) te perfshira ne projekt; Te planifikoj, organizoj, dhe menaxhoj punen dhe resurset humane per te qendruar brenda buxhetit dhe per te perfunduar projektin me sukses; Detyrat Te pregatis oferta per punime mekanike(HVAC), qe nga projekt ideja deri nee zbatimin dhe dorezimin e projektit; Te planifikoj, organizoj dhe monitoroj punen e teknikeve dhe te siguroj se te gjitha punimet po kryhen sipas kerkesave te investitoreve; Te pregatis dhe koordinoj te gjithe parametrat e percaktuara ne projekt; Te rishikoj dhe hartoj kostot e instalimeve mekanike duke pregatitur preventivin total; Te koordinoj punen midis grupeve te ndryshme instalatore; Te pregatis dhe monitoroj grafikun e zbatimit te punimeve mekanike; Kualifikimet / Kerkesat Te kete mbaruar shkollen e larte ne profilin Inxhinieri Mekanike. Preference per profil Termoteknike, Energji. Te kete eksperience te meparshme pune jo me pak se 3 vjet si Inxhiner Mekanik ne HVAC, FF, PLUMBING ETJ; Te kete njohuri ne proceset dhe materialet e qe marrin pjese ne nje impiant mekanik, si dhe ne menaxhimin e projekteve; Te kete eksperience ne AutoCad bi dimensional, Exclel, Word, software profesionale, si dhe aftesi per te lexuar projektet dhe specifikimet; Njohuri ne perpilim kontratash ne sipermarrje per instalimet elektro mekanike; Aftesi te mira koordinimi ne punime mekanike, hidrosanitare, ventilim, teknikat e ftohjes etj; Aftesi kompetente ne skicime, ne programim te sakte, instalime dhe testime te sistemeve mekanike; Aftesi shume te mira komunikimi; Njohuri te mira te gjuhes Angleze (e folur dhe e shkruar); Gjuha italiane avantazh. Leje drejtimi Automjeti (klasi B); Preferohet mosha deri 35 vjec.

Shenime Afar per aplikim : 30 SHTATOR 2019. Personat e interesuar te dergojne CV ne adresen email : tech1@comfort.al dhe nje numer telefoni kontakti (*). * Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen. * Comfort shpk merr persiper qe te dhenat e kandidateve te trajtohen ne konfidencialitet te plote.

Afati i fundit i aplikimit: 01/02/2020 23:27