Shitje dhe sherbime online te rrjeteve sociale Tirane

Oferta - Njoftime Pune Data: 21/05/2020 21:12

10,000 Leke

Online sales and services of social networks

ENZO ATTINI is the company that offers authentic premium watches and other accessories all over the world, through online sales.

The company ENZO ATTINI requests:
To employ girls who are willing to grow personally, professionally and financially in the sales and online services sector of social networks.

Enzo Attini offers:
-A work environment full of energy, goodwill, cooperation, challenges, opportunities to win and grow.
-Continuous training within the company.
-Super support and systems to make your job easier
-Financial growth according to joint successes.Job position: Managing social networks and customer relations both inside and outside Albania

MAIN RESPONSIBILITIES:

Promote and increase sales of the company's products and services;
To be 100% suitable with all the new situations and requirements of the job position in the future;
To take care in detail for the observance of the sales policies and services of the Company;
Maintain constant contact with the company's customers, in order to increase the quality of service;


PROFILE REQUIREMENTS:

Very good writing skills
Good knowledge of Facebook Instagram
Be communicative, know how to work in a team, cope with pressure and effectively manage the company's network of customers;
Have very good communication, presentation and promotion skills;
Believe in business values such as integrity, morality and ethics.
Good organizational and teamwork skills.
Be methodical and organized.
A university degree is preferred, but not required
Have knowledge of Italian (compulsory)
It is preferable to have very good knowledge of English.
The candidate must be female under 30 years of age


Those interested can send a CV to the following email address: info@enzoattini.al

Good luck!

STORE: Enzo Attini, RR. MINE PEZA, near Cafe Grandit.


Pagesa 10,000 Leke
Pozicioni Shitje dhe sherbime
Arsimi Gjimnaz
Mosha E Pa Percaktuar
Qyteti - Zona Tirane - Rruga e Durresit/Zogu i zi
Adresa Rruga Mine Peza
Lexime 786
Shitje dhe sherbime online te rrjeteve sociale 59658706_282884262662750_3517273676472909824_o.png (Format png) |

ENZO ATTINI eshte kompania e cila ofron Ora premium autentike dhe aksesore te tjere ne te gjithe Boten, nepermjet shitjeve online.

Kompania ENZO ATTINI kerkon :
Te punesoje vajza te cilat jane te gatshme te rriten personalisht, profesionalisht dhe financiarisht ne sektorin e shitjes dhe sherbimeve online te rrjeteve sociale.

Kompania Enzo Attini ofron:
-Nje mjedis pune plot energji, vullnet te mire, bashkepunim, sfida, mundesi per te fituar dhe tu rritur.
-Trajnim i vazhdueshem brenda kompanise.
-Mbeshtetje super dhe sisteme per ta bere punen tuaj me te lehte
-Rritje financiare sipas sukseseve te perbashketa.Pozicioni punes: Menaxhimin rrjeteve sociale dhe mardhenieve me klientet si brenda dhe jasht Shqiperie

PERGJEGJESITE KRYESORE:

Te promovoje dhe te rrise shitjen e produkteve dhe sherbimeve te kompanise;
Te jete i pershtatshem 100% me te gjitha situatat dhe kerkesat e reja e pozicionit te punes ne te ardhmen;
Te kujdeset ne menyre te detajuar per respektimin e politikave te shitjes dhe sherbimeve te Kompanise;
Te mbaj kontakte te vazhdueshme me klientet e kompanise, me qellim rritjen e cilesise se sherbimit;


KERKESAT E PROFILIT:

Aftesi shume te mira ne te shkruar
Njohuri e mire e Facebook/Instagram
Te jete e komunikueshme, te dije te punoje ne grup, te perballoje presionin dhe te menaxhoje me efikasitet rrjetin e klienteve te kompnanise;
Te kete aftesi shume te mira komunikimi, prezantimi dhe promovimi;
Te besojne ne vlerat e bisnesit si integriteti, morali dhe etika.
Aftesi te mira organizative dhe pune ne grup.
Te jete metodike dhe e organizuar.
Preferohet nje Diplome unversitare, por jo e domosdoshme
Te kete njohuri te gjuhes Italiane (e detyruar)
Preferohet te kete njohuri shume te mira te gjuhes Angleze.
Kandidatja duhet te jete femer nen 30 vjec


Te interesuarat mund te dergojne nje CV ne adresen emailit te poshte shenuar: info@enzoattini.al

Suksese!

STORE: Enzo Attini , RR. MINE PEZA, prane Cafe Grandit .
Afati i fundit i aplikimit: 01/06/2020 22:50