Kerkohet Inxhinier Ndertimi (M) ne zbatim Himare

Oferta Vende Pune Data: 16/04/2021 09:59 Post Id: 309739


extra info
Pagesa 80,000 Leke
Pozicioni inxhinier ndertimi
Arsimi Bachelor
Mosha 25-35 Vjece
Qyteti - Zona Himare - Qender
Adresa Himare, Albania
Lexime 308

Detyrat:
-Kryen nje numer te madh te detyrave inxhinierike ne terren dhe jep zgjidhje ne problemet qe shfaqen cdo dite.
-Raporton tek Kryeinxhinieri dhe eproret e tij.
-Pergatit situacionet mujore, librezat e masave, analizat e cmimeve, duke perfshire kontrollet e situacioneve te nenkontraktoreve dhe pergatitjen e situacionit permbledhes per objektet.
-Rakordimi mujor me departamentin e finances per inventaret, gjendjen ne magazine dhe shkarkimin e materialeve.
-Shqyrton vlefshmerine e dokumentacionit tekniko-ligjor te objektit sipas nje liste te miratuar gjate gjithe kohezgjatjes se projektit
-Zbaton plan-organizimin e punimeve, grafikun e punimeve, harton planet ditore, javore dhe mujore dhe paraqet tek eproret per diskutim apo miratim.
-Mban pergjegjesi per zbatimin e punimeve ne perputhje me projektet e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet;
-Merr pjese ne te gjitha matjet qe kryhen per volumet dhe mban proces verbale perkatese;
-Ploteson cdo dite ditarin e punimeve dhe Librin e kantjerit dhe ja paraqet eproreve kur i kerkohet
-Ndjek dhe mban pergjegjesi per normativat e harxhimit te materialeve qe vendosen ne veper;
-Kerkon qe te gjitha materialet qe vijne ne objekt te jene te shoqeruara me certifikata origjine dhe cilesie konform specifikimeve teknike

Kualifikimet

Diplome ne Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit.
Pervoje pune minimumi 3-4 vjet si Inxhinier Ndertimi ne zbatim kryesisht rruge.
Te zoteroje mire programin AUTOCAD, si edhe Paketen Office.
Te kete aftesi shume te mira komunikuese, manaxheriale dhe organizuese.
Te kete njohuri shume te mira ne leximin dhe zbatimin e projekteve.
Pajisja me licencene zbatim perben perparesi.

Aplikantet e interesuar mund te dergojne CV-te e tyre ne adresen: argconstruksion@gmail.com
Afati i fundit i aplikimit: 01/06/2021 09:57