Trajnime per Deklarimet Tatimore E-Filing Tirane

Oferta - Stazhe Internship Data: 11/03/2020 16:02

2,000 Leke


Pagesa 2,000 Leke
Qyteti - Zona Tirane - Sheshi Shkenderbej/Myslym Shyri
Adresa Rruga Pjeter Bogdani
Lexime 525

• NJOFTIM PER TRAJNIM PER PALEN E INTERESUAR:
》Studentet e Fakultetit te Ekonomis
》Te diplomuarit ne profil Ekonomik & te tjere
》 Administratoret / Pronarit te bizneseve.
》 Etj...

》EKONOMIST PER BIZNESIN TUAJ

Mbajtje kontabiliteti

•》Kontabiliteti Fiskal & Ligjor

•》 Perpunimi i Faturave te Blerjeve dhe Faturave te Shitjeve.

• 》Pergatitja dhe deklarimi i Librave te Blerjeve dhe te Shitjeve.

• 》Pergatitja dhe deklarimi i formularit (FDP-se) te TVSH-se.

• 》Pergatitja dhe deklarimi i formularit te (FDP-te) te Sig. Shoq. dhe TAP

• 》Pergatitja e Pasqyrave Financiare mujore dhe vjetore dhe deklarimi (bilanci vjetor).

• 》Perpunimi i dokumentacionit per perllogaritjen e Tatimit mbi Fitimin.

• 》Dokumentacionin e plote per personelin ne perputhje me formatet e kerkuara.

•》Auditim dhe Sistemim per biznesin t'jua me veprimet kontabel.

•》Inventari Fizik / Real

•》Hartimi i Formatit dhe Afati i pagesave per Furnitoret

•》 Hartimi i Formatit te Arketimeve per klientet sipas afat-maturimit


• Kohzgjatja = 2 Seanca, ku 1 seanc 2.5 Ore
• Kosto Totale = 2,000 ALL.


▪︎》 Kontakt:q
▪︎》e-mail: studio.ekspertkontabel@gmail.com