Deklarimet Tatimore E-FILING / Kontabiliteti Fiskal Tirane

Oferta Kurse Profesionale Data: 20/03/2020 18:03

7,500 Leke

  • Deklarimet Tatimore E-FILING / Kontabiliteti Fiskal
  • Deklarimet Tatimore E-FILING / Kontabiliteti Fiskal


Pagesa 7,500 Leke
Qyteti - Zona Tirane - Sheshi Shkenderbej/Myslym Shyri
Adresa Shkolla Edit Durham, ish Blloku
Lexime 480

• KURS SUPER OFERTE !!!

KONTABIKITETI FISKAL "DEKLARIMET TATIMORE E-FILING"

Studio ofron mbajtjen e kontabilitetit si me poshte:


Per Shoqerite private & Shteterore:
· Hartimi i Pasqyrave Financiare
· Bilanci (Pasqyra e Pozicionit Financiar)
· Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve (Pasqyra e Performances Financiare)
· Pasqyra e Levizjeve te Kapitalit,
· Paqyra e Fluksit Monetar
· Shenimet Shpjeguese
· Regjistrimin e Librave te Blerjes dhe te Shitjes dhe deklarimin e tyre
· Procedurat e Import – Eksportit prane Drejtorise se Doganale
· ListePagesa perllogaritja dhe deklarimi
· Deklarimi i TVSH
· Sigurimet Shoqerore, TAP
· Parapagim Tatim Fitimi
· Tatim ne Qera
· Pagesa te Taksave Vendore
· Regjistrim analitik i veprimeve te arkes
· Regjistrimi analitik i faturave tatimore te shitjes dhe blerjes
· Regjistrim analitik te bankave dhe instuticioneve te ndryshme financiare
· Regjistrim analitik i veprimeve te magazines
· Hartim i inventareve periodik vjetor te produkteve, mallrave dhe aseteve
· Pasqyra e AAM
· Analiza e kostove te blerjes dhe cmimeve te shitjesPer Individet dhe Profesionistet:
· Pregatitja e Pasqyrave te Ardhurave dhe Shpenzimeve
· Deklarimet Vjetore te Tatimit mbi te Ardhurat Personale
· Perllogaritje e Tatimit ne Burim per te ardhura te perfituara nga dhenia me qera
· Inventaret dhe Pasqyrat e Amortizimeve
· Deklarimet periodike te Sigurimeve Shoqerore e Shendetsore
· Tatimit te Thjeshtuar per biznesin e vogel
· Deklarimi i taksave indirekte dhe lokale
· Mbajtja e llogarive te sherbimeve

✓ Kohzgjatia:
• 10 Seanca x 1.5 ore /Seanca = 15 Ore ne Total.
✓ Kosto :
• 500 Lek Ora OSE 750 Lek Seanca .

Nr kontakti: