Sherbim Kontabiliteti Dhe Konsulence Financiare Durres

Ofroj mbajtje kontabiliteti per biznesin e madh dhe te vogel me/pa TVSH part-time
Sherbimet qe ofroj jane:

• Mbajtje kontabiliteti
• Perpunimi i Faturave te Blerjeve dhe Faturave te Shitjeve.
• Pergatitja dhe deklarimi i Librave te Blerjeve dhe te Shitjeve.
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit (FDP-se) te TVSH-se,
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit te (FDP-te) te Sig. Shoq. dhe TAP
• Pergatitja e Pasqyrave Financiare mujore dhe vjetore dhe deklarimi (bilanci vjetor).
• Perpunimi i dokumentacionit per perllogaritjen e Tatimit mbi Fitimin.
• Dokumentacionin e plote per personelin ne perputhje me formatet e kerkuara.
• Konsulence financiare
• Analiza Kosto Blerje&Cmime Shitje

Njoftime te Ngjashme