Asistente Financiere Tirane

Shoqeria Spirit Travel & Tours ushtron aktivitet qe prej vitit 2013 si agjenci udhetimi duke perfshire nje game te gjere aktivitetesh te tjera si perfaqesi e kompanive ajrore.

Shoqeria kerkon nje Asistente Kontabiliteti per pozicionin vakant prane Departamentit te Finances dhe Kontabilitetit.
Kandidatja duhet te plotesoje detyrat dhe kriteret si me poshte:

Detyrat
• Regjistrimi i dokumentacionit ne kontabilitet (Fatura, Arka,Banka), si dhe te bej ndjekjen e tyre;
• Mbajtja e marredhenieve dhe rakordimi me klientet, furnitoret;
• Mbajta e sistemit te kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor dhe parimeve kontabel;
• Menaxhimi i arketimeve dhe pagesave nepermjet sistemit bankar dhe arkes;
• Te zbatoje politikat dhe procedurat e kompanise.

Kualifikimet / Kerkesat
• Diplome Universitare ne Fakultetin e Ekonomise;(preferohen kanditate me mesatare mbi 8)
• Te kete njohuri shume te mira te paketes baze MS Office (windows, excel; Power Point) Programit Financa 5;
• Te kete pervoje pune 1-2 vjet ne profil te njejte;
• Te kete aftesi te mira ne kontabilitet;
• Te kete aftesi te mira menaxhimi;
• Te kete njohuri shume te mira te gjuhes Angleze.

Duhet t'i permbahet ketyre rregullave:
• Te kete perkushtim maksimal gjate orarit te punes;
• Te jete e komunikueshme me koleget
• Te karakterizohet nga ndershmeria, integriteti dhe korrektesia.
• Te kete aftesi organizative, kreative dhe te ndihmoje ne dhenien e ideve te reja.
• Te eci me te njejtin hap me qellimet dhe synimet e kompanise.
• Te ruaj konfidencialitetin dhe te kete etike te larte profesionale

Shenime
Ky pershkrim pune nuk eshte gjitheperfshires. Punemarresi mund te kryeje dhe detyra te tjera per plotesimin e nevojave te kompanise.
• Te gjithe te interesuarit duhet te dergojne CV, si dhe te percaktojne pozicionin per te cilen aplikojne, brenda dates 31/05/2018;
• Kerkohet kandidate femer.
• Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do te njoftohen per interviste.


Njoftime te Ngjashme